aplikacja Matura google play app store

O egzaminie z języka łacińskiego i kultury antycznej

Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej jest zdawana jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

W czasie trwania egzaminu można korzystać ze słownika łacińsko-polskiego.

Do egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym.

Opis arkusza

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 12 do 18 zadań. Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 50.

Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z trzech części:
I. Tekstu do tłumaczenia i zadań do tego tekstu.
II. Testu kulturowo-gramatycznego.
III. Zadań interpretacyjnych.

Tekst do tłumaczenia mieści się w przedziale od 90 do 120 wyrazów i oparty jest na kanonie podanym w podstawie programowej przedmiotu język łaciński i kultura antyczna dla szkoły ponadpodstawowej, zakres rozszerzony.

Wyniki

Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej był jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego, którego zdawanie zadeklarował zdający, po czym nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin ten został mu unieważniony.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej.

Polityka Prywatności